Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MDH Combat & Training / MDH Personal Training (2e handelsnaam) 

MDH Combat & Training, hierna te noemen MDH Personal Training ingeschreven bij KvK te Rotterdam onder nummer 69934053

MDH Personal Training verzorgt onder andere groepslessen, personal training, personal coaching en lifestyle training. 

Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en MDH Personal Training schriftelijk overeenkomen dat MDH Personal Training activiteiten die de deelnemer met MDH Personal Training heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven of schriftelijk een afspraak heeft gemaakt bij MDH Personal Training  voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van MDH Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van MDH Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten zich aangemeld te hebben via mail, whatsapp, of sms. U dient MDH Personal Training  en de trainer(s) op de hoogte te brengen van eventuele medische historie zo nodig. Veranderingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid) dient u direct aan MDH Personal Training door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

In geval van een afspraak tussen deelnemer en MDH Personal Training met betrekking tot personal training zal MDH Personal Training  bij de bevestiging van de afspraak meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is MDH Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor MDH Personal Training alsook voor de deelnemer. Gebeurt het veranderen van het tijdstip binnen een tijdsbestek van 24 uur tot het tijdstip, dan rekent MDH Personal training het tarief van desbetreffende activiteit door. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op MDH Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door MDH Personal Training bepaald. MDH Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat MDH Personal Training  niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening nog voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door MDH Personal Training  aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. MDH Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. MDH Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens  of ten gevolgen van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is MDH Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door MDH Personal Training georganiseerde activiteiten. MDH Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer  (De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen MDH Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die MDH Personal Training). 

De deelnemer is jegens MDH Personal Training aansprakelijk wanneer MDH Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door een medewerker van MDH Personal Training gegeven instructies aan deze deelnemer. De deelnemer dient MDH Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

MDH Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichtingen tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkend arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 km van Dordrecht. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal MDH Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Alle abonnementen geschieden door automatische incasso. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is MDH Personal Training gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling door MDH Personal Training ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MDH Personal Training te voldoen. Indien MDH Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag MDH Personal Training een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van MDH Personal Training zijn afhankelijk van de type dienst het BTW 21%-tarief of het BTW 9% tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. MDH Personal Training is ten alle tijden gerechtigd de prijzen aan te passen. Ingeval van een prijsverhoging heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9A. Opzeggen

Deelnemer dient het groepslessen abonnement tijdig op te zeggen. Bij een maandabonnement dient 1 maand voor de volgende incasso per mail aan te geven het maandabonnement te willen opzeggen. Wanneer de deelnemer een 6 maanden abonnement heeft dient deze in maand 5, per mail aan te geven het maandabonnement te willen opzeggen.

Artikel 9B. Pauzeren abonnement

Wanneer de deelnemer langere tijd niet kan deelnemen aan de lessen (lees 2 maanden of langer voor werk, zorg, lange reis) is het mogelijk om in overleg het abonnement te pauzeren.

Wanneer de deelnemer het abonnement voor korte duur wilt pauzeren, dient de deelnemer rekening te houden met administratie kosten van €25,-.

Artikel 10. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MDH Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. MDH Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van een of meerdere trainers of bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde activiteit behoudt MDH Personal Training zich het recht voor de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. 

Artikel 12. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer van MDH Personal Training zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met MDH Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

MDH Personal Training dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. MDH Personal Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. MDH Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MDH Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. MDH Personal Training houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent MDH Personal Training te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst. 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt MDH Personal Training zich de rechten en bevoegdheden voor die MDH Personal Training toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MDH Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van MDH Personal Training. 

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van MDH Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MDH Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. 

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MDH Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MDH Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Roemer Visscherstraat

3314 ZE Dordrecht